Digitala signaturer

Kan alla avtal signeras digitalt?

I stort sett alla avtal och dokument som kräver en signatur kan signeras digitalt. Regeringen har slagit fast att elektroniska underskrifter anses vara en samhällsviktig infrastruktur. 

 

Vad säger svensk avtalslag?

 

Avtalslagen är över 100 år och har utvecklats under åren genom domstolarnas praxis. Löftesprincipen är huvudregeln och betyder att ett avtal upprättas om någon ger ett anbud och motparten accepterar anbudet. 

1 § Anbud om slutande av avtal och svar å sådant anbud vare, efter ty här nedan i 2-9 §§ sägs, bindande för den, som avgivit anbudet eller svaret." - Lag (1915:218)

 

Ett anbud kan godkännas på en rad olika sätt, skriftligt, muntligt eller digitalt. Fördelen med skriftlig och digitalt är stor då det finns något konkret bevis att hänvisa till. Såklart finns det alltid undantag till en huvudregel. Löftesprincipen gäller inte om det finns tvingande lagstiftning som kräver en viss form hur anbudet accepteras. Som exempel på undantag så kräver en fastighetsaffär ett signerat kontrakt för att budet ska accepteras och vara bindande.

1 §  Köp av fast egendom slutes genom upprättande av köpehandling som underskrives av säljaren och köparen. - Jordabalk (1970:994)

 Vilka avtal kan signeras digitalt?

Alla avtal som inte har något formkrav i lagtext kan med fördel signeras digitalt. En elektronisk signering har samma rättsliga status som en fysisk signering och kan därför användas oskiljaktigt.

Avtal som omfattas av formkrav men som inte utesluter digital signering kan oftast signeras digitalt. I fall när formkrav avser skriftlighet ställs det högre krav på den digitala signaturen. Det är rekommenderat att använda sig av en avancerad elektronisk underskrift genom en betrodd tjänst, ett exempel är om partnerna identifierar sig med BankID eller Freja eID.

I stort sett alla avtal går idag att signera digitalt. Det är ytterst få avtal som fortfarande kräver en fysisk signatur med papper och penna. 

Nedan följer några exempel på vad som går och inte går att signera digitalt.

Digitala signaturer vid fastighetsaffärer

Får signeras digitalt vid fastighetsaffärer:

Hyresavtal är ett exempel på en fastighetsaffär som tillåter digital signering

Får inte signeras digitalt vid fastighetsaffärer:

Överlåtelse eller försäljning av en fast egendom måste alltid signeras med papper och penna.

Digitala signaturer i rättsväsendet

Får signeras digitalt i rättsväsendet:

Rättegångsfullmakter

Får inte signeras digitalt i rättsväsendet:

Testamente får inte signeras digitalt under några omständigheter. Framtidsfullmakter, äktenskapsförord och skilsmässor likaså.

Bolagsverket och digitala signaturer

Får signeras digitalt till bolagsverket:

Protokoll och årsredovisningar skickas idag nästan alltid in digitalt.

Får inte signeras digitalt i bolagsverket:

Anmälningar och fastställelseintyg måste signeras som det alltid har gjort. Papper, penna och post. 

Vilka avtal kan inte signeras digitalt?

Listan med avtal som inte kan signeras digitalt enligt formkraven i lagen minskar sakta men säkert. Inom området familjerätt finns det många situationer som underskrift krävs. Det gäller t.ex. testamenten, framtidsfullmakter och äktenskapsförord, skilsmässor m.m. Riksdagen har motioner och betänkande som diskuterar förändringar i lagstiftningen gällande digital signering inom Familjerätt.

Domstolarna i Sverige har många dokument som behöver en underskrift, majoriteten av dokumenten kan inte signeras digitalt enligt formkraven. I domstolarnas resa mot digitalisering har steg mot digital signering tagits. Från och med den 1 januari 2021 tillåts digitalt signerade rättegångsfullmakter. Det krävs att fullmakten signeras med en avancerad elektronisk underskrift i enighet med EU:s förordning 910/2014 (eIDAS-förordningen).

 

Liknande inlägg